Vijf inwoners gemeente Raalte ontvangen koninklijke onderscheiding

Foto: www.raalte.nl Van links naar rechts op de foto: dhr. A.H. Wilms uit Heino, mevr. A. Klompjan-van Houwelingen uit Heino, mevr. A.H. van der Sligte-Oosterlaar uit Nieuw Heeten, mevr. F.J. Freriks-Hulsegge uit Raalte en burgemeester Martijn Dadema. (Dhr. H.J.M. Hulsman uit Heino ontbreekt op de foto.)

In heel Nederland was het op 26 april de dag van de Lintjesregen en onderscheidingen. Ook in de gemeente Raalte kregen inwoners een onderscheiding

Dit jaar reikte burgemeester Martijn Dadema ter gelegenheid van Koningsdag aan 5 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding uit.

Onderscheidingen in de Gemeente Raalte

Mevrouw F.J Freriks-Hulsegge te Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1966 – 2016 Leidster van de (wekelijkse) Zondagsschool van de Hervormde Kerk Raalte/Protestantse Gemeente Raalte. Vanuit de deze rol organiseerde zij ook mede de gezinsdiensten van de Hervormde Kerk Raalte/Protestantse Gemeente Raalte. Daarnaast is mevrouw Freriks een van de medeoprichters van de bazaar voor Kameroen.

1998 – 2013 Ouderling bij de Protestantse Gemeente Raalte. Ouderling bij de Protestantse Gemeente Raalte. Daarnaast was ze ook nog enige tijd voorzitter van de Pastorale Raad (de groep wijk-ouderlingen). Als zodanig stuurde zij 10 mensen aan die contact hielden met de gemeenteleden, bij ziekte, geboorte, rouw en andere mijlpalen in het leven. Tevens regelde zij wie van de wijkouderlingen de mededelingen deed tijdens de zondagsdiensten. (

2003 – 2011 Voorzitter van het Inloophuis (Annahuis). Naast voorzitter was mevrouw Freriks ook regelmatig gastvrouw in het inloophuis. Vanuit haar rol als voorzitter zorgde zij twee keer per jaar voor een spreker en was zij betrokken bij de jubileumvieringen in 2005 en 2010

2003 – 2014 Lid van de gemeenteraad van Raalte.

2014 – 2017 Voorzitter van het CDAV Raalte en het CDAV Overijssel. Mevrouw Freriks was niet alleen voorzitter maar vooral ook de motor en aanjager van de heroprichting van het CDAV Overijssel. Doelstelling van het CDAV is het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland en wereldwijd door actief een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het

politieke beleid en de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen.

2014 – 2017 Mevrouw Freriks was lid van het Netwerk Provinciale Vertegenwoordigers (NPV) van het CDAV. Het NPV vertegenwoordigt de ca. 2300 CDAV-leden. In Overijssel betreft het ca. 210 leden. Zij nam in dit netwerk een prominente plaats in en een groot pleitbezorger van de belangen van DCAV Overijssel. Men kon altijd een beroep op haar doen in het geval van aanvullende activiteiten. Samen met een ander landelijk CDAV-bestuurslid heeft zij in de sollicitatiecommissie gezeten voor de kandidaten voor de Eerste Kamer in 2014. Ook heeft zij in 2017 deelgenomen aan de sollicitatiecommissie voor twee nieuwe leden voor het landelijk CDAV-bestuur.

2014 – heden Bestuurslid van de PCOB, Raalte/Olst-Wijhe.

2014 – heden Bestuurslid van het CDA Raalte.

2015 – heden Lid van de WMO-Raad van de gemeente Raalte.

2017 – heden Voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling Raalte, voorzitter van de Commissiecultuur van de Vrouwen van Nu van Overijssel. Mevrouw Freriks houdt zich hier bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op cultureel gebied. Dit zijn o.a. bridgedagen, culturele lezingen, excursies, korendag, provinciale wandelingen, “Kunst kijken bij de buren”, streektaaldagen, tuinexcursies, volksdansdagen en lezingen met schrijvers.

De heer H.J.M. Hulsman te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1990 – heden Bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Wereldwinkel Heino. De heer Hulsman is winkelcoördinator en stuurt de diverse werkgroepen aan. Hij onderhoudt het contact met de verhuurder van het winkelpand met betrekking tot het onderhoud van het pand en coördineert de schoonmaak. Verder heeft hij drie verhuizingen gecoördineerd

1992 – heden Vrijwilliger bij Vluchtelingen Werk Nederland. Betrokkene helpt vluchtelingen o.a. met het inrichten van hun woning.

2002 – 2016 Voorzitter van de Volkstuinvereniging “De Beukelaer” te Heino.

2011 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid (2011-2017) van de Bridgeclub Heino. De heer Hulsman draagt o.a. bij aan het organiseren van clubavonden en bridgedrives.

Mevrouw A.H. van der Sligte-Oosterlaar te Nieuw Heeten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Sligte was voorheen werkzaam als bibliothecaris bij de Openbare Bibliotheek Dienst Salland te Nieuw Heeten. Naast haar officiële werkzaamheden organiseerde zij veel activiteiten om het lezen te bevorderen onder jeugd en volwassenen. Ook organiseerde zij evenementen met de lokale basisschool en bracht mindervalide ouderen hun boeken thuis. Dit alles zorgde ervoor dat het ledenaantal van de bibliotheek in stand bleef. Mevrouw Van der Sligte is gepensioneerd sinds 2004.

1976 – 1980 Hoofdleidster van de Peuterspeelzaal Oebele te Nieuw Heeten.

1977 – 1993 Door de toenmalig pastoor is mevrouw Van der Sligte gevraag het caritas-werk in Nieuw Heeten nieuw leven in te blazen. Gedurende genoemde periode was mevrouw Van der Sligte secretaris.

1977 – 2017 Freelance correspondent voor het regionale dagblad “De Stentor” (voorheen Sallands Dagblad). Betrokkene schreef in het bijzonder over het dorp Nieuw Heeten en bracht zodoende het dorps- en verenigingsleven voor het voetlicht. Hierdoor namen de bezoekersaantallen voor evenementen toe. In de periode 2006-2010 was zij kartrekker van de redactie te Raalte. Nadat betrokkene haar correspondentiewerkzaamheden gedwongen moest neerleggen verdween het nieuws uit het dorps grotendeels uit het dagblad.

1983 – 1990 Als bestuurslid van de MOV ondersteunde betrokkene diverse acties o.a. tijdens de Vredesweek en de adventsactie.

1993 – 2009 & Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte.

2013 – heden Betrokkene was in de periode 2005-2006 tevens coördinator van het kantoor te Nieuw Heeten. Daarnaast was zij actief als telefoonwacht. Door haar inzet verwierf de organisatie een vaste plek binnen de dorpsgemeenschap. Ook verzorgde zij de pr via

“De Stentor”. Sinds 2013 is zij weer toegetreden tot het bestuur en is zij weer verantwoordelijk voor de pr. Onder haar leiding kwam tevens het beleidsplan tot stand.

2004 – 2016 Voorzitter van een leeskring. Mevrouw Van der Sligte zocht de boeken uit en bereide de bijeenkomsten voor.

2005 – 2017 Vrijwilliger bij de Wereldwinkel Raalte. Betrokkene was medewerker verkoop en verzorgde de pr. Daarnaast werkte zij mee aan de verbetering van het inkoopbeleid.

2016 – heden Vrijwilliger bij de ‘KR8 van Raalte’, kernteam Nieuw Heeten. Betrokkene is coördinator voor het dorp Nieuw Heeten en zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp op het terrein van zorg en welzijn. Samen met haar echtgenoot was zij de drijvende kracht achter het initiatief “Samen eten”. Een initiatief om vereenzaming tegen te gaan. Zij registreert de aanmeldingen en onderhoudt de contacten met de restaurants voor de maaltijden en daarnaast helpt zij in de bediening. Bovendien initieerde zij de ‘Goedgemutste Breicampagne’. Ten slotte helpt zij individuen die behoefte hebben aan contact of aan ondersteuning bij de (financiële)administratie.

De heer A.H. Wilms te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1994 – heden Vrijwilliger bij de klussengroep, de tuingroep en de kerkradio van de O.L.V. Tenhemelopnemingskerk te Raalte/Heino. Hij was o.a. betrokken bij de aanleg van het nieuwe straatwerk voor de kerk, het plaatsen van de verlichtingsarmaturen in de kerk, de grote renovatie van het kerkinterieur en overige installatiewerkzaamheden in het kerkgebouw. Daarnaast heeft betrokkene de overgang van de kerkradio via KPN naar een eigen zender geleid. Gemiddeld vieren 60 gezinnen de kerkdiensten mee via dit systeem. Tevens bezoekt hij deze gezinnenthuis om de afstelling van de radio op orde te krijgen. Daarnaast bezorgt hij vanaf 2001 om de week het kerkblad.

2004 – 2011 Vrijwilliger bij (2001-heden) en penningmeester (2004-2011) van de KBO.

2001 – heden Vrijwilliger bij het koor “De Pompedoers” te Heino. De heer Wilms verzorgt het muziek- en tekstarchief, maakt kopieën en zorgt dat iedereen de muziek in bezit krijgt. Daarnaast onderhoudt hij het materiaal en zorgt ervoor dat de muziek, tegenwoordig via een groot beeldscherm, voor de zangers beschikbaar is. Hij zorgt ervoor dat tijdens de repetitieavonden alles klaargezet wordt en is naderhand de persoon die alles opruimt.

2014 – heden Betrokkene is actief als (fiets)vrijwilliger bij de Zonnebloem. De heer Wilms is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud aan de duofiets en stelt de fietsroosters samen.

Mevrouw A. Klompjan-van Houwelingen te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Klompjan was voorheen werkzaam als parttime secretarieel medewerker bij de Protestantse Gemeente Heino. Zij is gepensioneerd sinds 2012. Naast naar reguliere werkzaamheden ontplooide/ontplooit zij de volgende, al dan niet aan haar voormalige hoofdfunctie gerelateerde activiteiten.

1994 – 2004 Vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Heino. Mevrouw Klompjan was administratief medeweker bij het kerkelijk bureau. Zij was verantwoordelijk voor het crediteurenbeheer, maakte de rekeningen op en verzorgde de betalingen. Was verantwoordelijk voor het afstorten van de (collecte)gelden en verzorgde de administratieve ondersteuning van de predikant en de leden van de Kerkenraad. Naast dit alles beheerde zij de post en regelde het drukwerk voor de wekelijkse nieuwsbrief en ander drukwerk.

2005 – 2018 Diaken en algemeen medewerker bij het kerkelijk bureau. Mevrouw Klompjan ondersteunde de fusie met de Gereformeerde Kerk te Laag Zuthem o.a. bij de notariële afwikkeling.

2018 – heden Als secretarieel medewerker ondersteunt mevrouw Klompjan de predikant en de leden van de kerkenraad. In deze hoedanigheid maakt zij o.a. de notulen van de vergaderingen van de algemene kerkenraad en het moderamen. Daarnaast verzorgt zij het agendabeheer voor de twee predikanten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie