Reactienota en voorgenomen pakket aan bezuiningsmaatregelen bekend


Afgelopen maanden heeft de gemeente tal van gesprekken gevoerd over de heroverwegingsscenario?s. De reacties en suggesties uit alle gesprekken zijn tegen elkaar afgewogen. Het college heeft dit in een reactienota heroverweging verwoord en een voorstel gemaakt met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen.
Begin januari maakte de gemeente denkbare heroverwegingsscenario?s bekend waarmee de gemeente de verwachte financiële tekorten vanaf 2012 het hoofd moest bieden. Deze scenario?s waren de basis voor de vele gesprekken die volgden. Begin februari zijn tijdens tafelsessies ongeveer 200 personen met elkaar en de gemeente in gesprek gegaan. Vervolgens zijn er apart met diverse organisaties verdiepingsgesprekken gevoerd waarin de scenario?s en consequenties voor specifieke instellingen en/of  beleidsvelden zijn doorgenomen. Al met al een inspirerend proces waarin de gemeente veel waardevolle input heeft gekregen vanuit de samenleving. En deze input vormt de basis voor het huidige voorstel aan bezuiningsmaatregelen. 

Nu zijn de reacties en suggesties uit alle gesprekken tegen elkaar afgewogen en in relatie gebracht met de te realiseren financiële taakstelling. Het college heeft dit in een reactienota heroverweging verwoord. Deze nota is vervolgens vertaald in een voorgenomen heroverwegingsvoorstel aan de gemeenteraad (het pakket aan bezuinigingsmaatregelen).

Het maatregelenpakket is een afgewogen samenhangend pakket dat in nauw overleg met de maatschappelijke partners tot stand is gekomen. Er is voldaan aan de leidende principes van het heroverwegingsproces, namelijk: benut de kracht van de kleine gemeente, gemeente Olst-Wijhe als civil society,  kwaliteit gaat boven kwantiteit en toepassing van het profijtbeginsel. Naar aanleiding van de tafel- en verdiepingssessies zijn deze principes aangescherpt waarin de volgende lijn te herkennen is:

–          er is meer rekening gehouden met fasering (geef partijen tijd en ruimte om hieraan invulling te geven),

–          de stapeling is voorkomen

–          relatief kleine bezuinigingen (maatregelen onder de ?500) die onevenredig grote gevolgen hebben voor vrijwilligersorganisaties zijn geschrapt.

Kortom: er is ?op maat? heroverwogen. Het totale pakket aan maatregelen levert een bezuiniging op van een kleine 2 miljoen euro in 2015.

Inzien

De reactienota en het voorgenomen heroverwegingsvoorstel zijn nu te vinden via

www.olst-wijhe.nl/heroverweging. Iedereen kan van 1 t/m 23 april zijn / haar zienswijze over het voorgenomen heroverwegingsvoorstel schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Vervolg

Halverwege mei zal het college een definitief raadsvoorstel maken met een reactie op de ingebrachte zienswijzen. Op 31 mei 2011 organiseert de gemeenteraad een hoorzitting (en eventueel ook op 1 juni), waarin maatschappelijke partners en burgers in de gelegenheid worden gesteld hun mening ten aanzien van de voorstellen van het college te geven. En op 27 juni 2011 neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over de bezuinigingsmaatregelen. 

Sportnieuws uit de regio Salland

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie