Leander Broere: Ophef over Boetelerveld ‘weinig objectief’ en ‘kwaadaardig’

Op het Boetelerveld zijn werkzaamheden aan de gang. Dat leidde tot een stemming makend artikel in de Stentor. GemeenteBelangen Raalte voer op de onrust mee en stelde vragen aan het college. Leander Broere is verbaasd over de ophef en noemt het ‘weinig objectief’ en ‘kwaadaardig’.

Door Leander Broere

“Eindelijk, ze zijn aan de slag, na al die jaren”, dacht ik toen ik de eerste berichten over bomenkap op het Boetelerveld las. Enkele weken geleden had ik namelijk voor het eerst in tijden weer eens door het terrein gewandeld. Wat ik zag was vrij schrikbarend. Het terrein oogde droog, de heide was zwaar aan het vergrassen en sommige stukken heide stonden werkelijk ramvol met jonge grove dennen. Belangrijke soorten van dit laatste stukje natte heide in Salland hebben het zichtbaar heel moeilijk. Het iconische heideblauwtje (een prachtige zeldzame vlinder) voorop. Ik was dus blij te horen dat hier nu eindelijk echt wat aan gedaan ging worden. Er wordt namelijk al jaren over gepraat. En dat er dus uiteindelijk een keer ingegrepen zou gaan worden leek mij dan ook algemeen bekend.

Weinig objectieve Stentor
Maar wat zie ik vervolgens tot mijn verbazing gebeuren? Flink rumoer op social media en een weinig objectief stuk over “bomenkap” in de Stentor. Hierin wordt een agrariër opgevoerd die nota bene uitgeplaatst is om de natuur ruimte te bieden. Deze agrariër heeft problemen met de gang van zaken. Verrassend. “Niet weer” was het eerste dat door mijn hoofd schoot. Ik moest denken aan een bericht van vorig jaar waarbij boze boeren op trekkers een terrein van Staatsbosbeheer opgereden waren op het moment dat men bezig was met het uitvoeren van herstelmaatregelen in het kader van Natura 2000.

Natuurlijk ben ik als natuurliefhebber op de hoogte van de problemen op het Boetelerveld. Hier wordt namelijk al jaren over gesproken in een uitgebreid gebiedsproces. In het kort (en lang niet uitputtend) zijn er drie problemen waarvoor aan een oplossing gewerkt moet worden
1) Het terrein verdroogd doordat het als een enclave ingeklemd ligt in een landbouwgebied. In dit gebied wil men lage waterstanden om optimaal te kunnen produceren. De natuur heeft hogere grondwaterstanden nodig. Om beide functies in één gebied te kunnen handhaven is een ingewikkelde puzzel waar al jaren hard aan gewerkt wordt. Aan beide kanten moet hiervoor met compromissen genoegen genomen worden.
2) Ook de milieubelasting vanuit de lucht van bijvoorbeeld stikstof (ammoniak) versterkt het proces van vergrassen en verbossen. Zoals u ongetwijfeld weet is ook dit probleem nog lang niet opgelost. Ook hier wordt geprobeerd met lokaal maatwerk tot een oplossing te komen.
3) En als laatste moet er binnen het terrein maximaal gewerkt worden aan het tegengaan van de verdroging van binnenuit. Hiervoor zijn in het verleden al greppels gedempt en is naaldbos verwijdert. Dit zijn de zogenaamde interne maatregelen.

Iedereen heeft meegepraat
De werkzaamheden die nu plaatsvinden en waar de kritiek zich op richt zijn een aantal van die interne maatregelen zoals het kappen van naaldbomen. Deze maatregelen zijn echter vastgelegd in een inrichtingsplan waar de afgelopen jaren vanuit alle perspectieven en belangen naar gekeken is. De landbouw heeft meegepraat, de natuurorganisaties, de overheden (gemeenten, provincie en waterschap) en niet te vergeten is er ook gesproken met omwonenden. Dit is gedaan via vele keukentafelgesprekken en inloopavonden.

Kwaadaardig
Ik vind het dan kwalijk dat op het moment dat deze aangekondigde werkzaamheden beginnen een aantal mensen, die nota bene veelal zelf zeer goed ingevoerd zijn in het doorlopen proces tamtam gaan maken door de (sociale) media te bestoken met berichten over “massale bomenkap” waarbij allerlei maatschappelijke discussies moedwillig vermengd worden en ongefundeerde beschuldigingen geuit worden. Levert deze bomenkap bijvoorbeeld biomassa op? Jazeker! is dat het doel van deze kap? Nee, zeker niet. Waarom sommige mensen het dan toch nodig vinden deze onderwerpen te betrekken vind ik niet alleen jammer, het is ronduit kwaadaardig. Minder ingevoerde mensen haken al snel aan in de verontwaardiging en de zoveelste rel rondom werkzaamheden in een natuurgebied is geboren.

Blijkbaar denken sommige mensen in onze gemeenschap dat deze strategie hen op termijn wat oplevert. Dat het loont om nadat een democratisch proces tot een bepaald besluit geleid heeft rumoer te maken. Niet door met open vizier naar buiten te treden. Niet door aan te geven dat men zich in het eigen belang benadeeld voelt, dat men het niet eens is met de plannen die het resultaat zijn van een gebiedsproces. Maar door bewust stukjes informatie weg te laten, er andere onderwerpen met de haren bij te slepen en dit te doen onder het mom van opkomen voor natuurbelangen.

Periode van het werk
Ik merk bij mijzelf dat ik het steeds moeilijker vind om met mensen die op deze manier opereren aan tafel te zitten. En dat is kwalijk. Want zijn er dan geen kritische vragen te stellen bij grootschalige bomenkap in de zomer? Natuurlijk wel. Sommige natuurliefhebbers wijzen er terecht op dat de periode waarin de maatregelen uitgevoerd worden en/of de omvang van de maatregelen voor sommige soorten erg ongunstig kan zijn. Maar dat zijn nu juist ook afwegingen die goed bediscussieerd en onderbouwd zijn in het gebiedsproces. Het blijft altijd een wankel evenwicht om bij dit soort maatregelen te zorgen voor zo min mogelijk schade op korte termijn om op lange termijn een zeldzaam, kwetsbaar maar zeer waardevol ecosysteem te herstellen. Het gesprek tussen mensen over wat het beste is voor de natuur is waardevol en moet vooral gevoerd blijven worden.

Mooi Salland
Want uiteindelijk houden we Salland samen mooi. Boeren, burgers en buitenlui. Maar laten we dat wel doen door met open vizier het gesprek met elkaar te blijven voeren, met oog voor elkaars belangen en uiteindelijk de democratische besluitvorming te respecteren.

Leander Broere (l.broere@gmail.com)

Wilt u meer weten over het Boetelerveld? Of over de in dit artikel genoemde maatregelen? Lees dan verder op de projectwebsite (met informatief filmpje over alle maatregelen); https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/boetelerveld

Het bericht Leander Broere: Ophef over Boetelerveld ‘weinig objectief’ en ‘kwaadaardig’ verscheen eerst op Opinie in Salland.

5 Comments

Geef een reactie