GemeenteBelangen ondermijnt ‘Boetelerveld’ met open deur-vragen

Wat is er aan de hand op het Boetelerveld bij Mariënheem? De Stentor schrijft ronkende verhalen en blaast de boel op. Zelfs de grootste politieke partij van Raalte doet een duit in het zakje en stelt op hoge poten vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat komt nogal populistisch over want de antwoorden zijn gewoon overal te vinden.

Door Harrie Kiekebosch

GB schrijft aan B&W: “Gemeente Belangen krijgt de laatste tijd steeds meer vragen van inwoners over de kap van bomen in het Boetelerveld. Er worden enorme hoeveelheden bomen gekapt zonder dat omwonenden of inwoners van Raalte hiervan op de hoogte worden gesteld. Laat staan dat ze hierover kunnen meepraten, meebeslissen of bezwaar kunnen maken.”

Is dat het Roalter Akkoord?
We zijn antwoorden gaan zoeken op die vragen. En dat was niet zo heel moeilijk. Ze zijn te vinden op… de site van GemeenteBelangen zelf. Ook wel op die van de gemeente en van Salland Centraal overigens.

GemeenteBelangen is als grootste partij na de verkiezingen het Roalter Akkoord aangegaan en kwam met vijf wethouders uit de bus daar waar vergelijkbare gemeentes het met drie afkunnen. Er zal dus wel tijd en geld zijn de vragen te beantwoorden, maar het blijft gek als je de antwoorden op je vragen zelf op je site hebt staan.

Zo was er in september 2018 – lezen we op de site van GB – in Gasterij De Kruidentuin een inloopavond om kennis te nemen van het inrichtingsplan voor herstel van de natuur in het Boetelerveld. Tijdens deze inloopavond kunt u het Boetelerveld beter leren kennen en wordt u geïnformeerd over de geplande maatregelen in en rondom het natuurgebied, het gebiedsproces en alle partijen die hierbij betrokken zijn. Er is samen met grondeigenaren gezocht naar passende oplossingen.

Waarom er aan het Boetelerveld gewerkt wordt meldt GB ook: De waardevolle natuur is hier afhankelijk van langdurig natte omstandigheden. Door verdroging en stikstofdepositie staat de natuur echter onder druk. Maatregelen om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken zijn nodig om ruimte voor economische groei te houden.

GB in haar brief aan het college van burgemeester en wethouders (waar ze dus zelf de grootste vinger in de pap heeft): Landgoederen moeten zich houden aan de boswet. De gemeente heeft een kapbeleid en particulieren moeten een vergunning aanvragen als ze (één) of meerdere bomen willen kappen. Op het Boetelerveld worden vele hectares bos gekapt zonder dat inwoners hierin gekend worden.

De vragen en hun antwoorden:
Zijn deze regels in voldoende mate gevolgd?
Ja dus.
Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels?
Op jullie eigen site staat: Het inrichtingsplan Boetelerveld is in opdracht van de provincie Overijssel opgesteld onder verantwoording van de gemeente Raalte en in samenspraak met LTO Salland, het waterschap, de terreinbeheerder en buurgemeente Hellendoorn. Jullie eigen wethouders.
In de nieuwe omgevingswet wordt beleid gemaakt waarbij draagvlak in de omgeving belangrijk is. Geldt dit ook voor natura 2000 gebieden?
Draagvlak is belangrijk maar niet doorslaggevend. Anders kun je de toeristische uitbreiding van het platteland ook wel op je buik schrijven. Een buurman maakt bezwaar, dus weg plan. Zo werkt het niet GB. Er is wél alles aan gedaan draagvlak te creëren. Jullie blazen dat zelf nu weg.

Voor iets meer tekst en uitleg kan GB wellicht de flyer nog eens nalezen die op haar eigen site staat. Die kun je hier bekijken. Je vindt er alles wat je maar over het Boetelerveld weten wil. Hier heel kort een samenvatting:

Natuur en economie
Het Boetelerveld is van Landschap Overijssel en het is het laatste stukje van de ooit zo uitgestrekte Sallandse heide, het is een Natura 2000-gebied en heeft daarom een beschermde status. De natuur is afhankelijk van langdurig natte omstandigheden.

Economische ontwikkeling mag slechts tot op bepaalde hoogte ten koste gaan van natuur. Daarom zijn die Natura 2000-gebieden bedacht. Als die overeind blijven kan de economie verder. Daarvoor is de PAS bedacht: Programma Aanpak Stikstof. PAS-maatregelen moeten ervoor zorgen dat er een goede balans komt tussen behoud en herstel van natuurlijke kwaliteiten en economische ontwikkeling in Overijssel.

Communicatie
Met gesprekken aan de keukentafel, (veld)bijeenkomsten, zomeravondwandelingen, persberichten en via LTO zijn grondeigenaren en omwonenden op de hoogte gehouden en konden zij terecht met hun vragen en zorgen. Voor agrariërs rondom het Boetelerveld is er kavelruil geweest als oplossing voor grondeigenaren in het gebied en is ook de landbouwstructuur in een groter gebied verbeterd. Perceelseigenaren die schade ondervinden als gevolg van de maatregelen, krijgen een schadevergoeding.

Waarom wordt het Boetelerveld bedreigd?
Rond 1970 is gestart met ‘de grootschalige verbeteringswerken’ ten behoeve van de landbouw. Maar dat ging ten koste van de natuur. Rond 2003 werd tegen de verdroging het wateraanvoerplan Luttenberg Fase II uitgevoerd. Voor het Boetelerveld is dat echter niet genoeg omdat het hele grondwatersysteem (met name de kwelstromen) door het graven van (te) diepe watergangen onderuit is gehaald. Het veranderende klimaat met zijn extreme droogte helpt ook niet mee. Daarom zijn eerdere werken – het dichten van greppels op het Boetelerveld – niet voldoende om verdroging van buiten bet gebied tegen te gaan. De kwelstromen moeten weer op gang komen. Dat is allemaal goed te lezen op de site van gemeente Raalte.

Het werk
– De dertien aangelegde poelen in het Boetelerveld zijn lek. Hierdoor zakt het regenwater snel weg.  Acht poelen krijgen een nieuwe lemen bodem, onder andere voor de kamsalamander.
– Ten noorden van het Boetelerveld bevindt zich een slenk (laagte in het landschap) met zeer natte plekken. Door deze te herstellen, krijgt het Kleine Turfgat meer water van de juiste kwaliteit (voedselarm en kalkrijk).
– Verwijderen en vervangen van naaldbos door loofbos, bevordert dat het vaker en langer nat is in het Boetelerveld. Ook de beschermde kamsalamander heeft loofbos (en poelen) nodig.
– Langs de randen van het Boetelerveld worden houtwallen gemaakt, van hakhout, bestaand loofbos en nieuwe loofbomen. Naaldbomen worden selectief verwijderd.Door te plaggen, de rabatten (een houtproductiesysteem uit vroeger tijden) te egaliseren en de laatste sloten en greppels in het gebied te dempen, kunnen kwetsbare planten en grassen weer herstellen en uitbreiden.
– Op verschillende plekken in het Boetelerveld worden bomen gekapt. Dit gebeurt om de heide en de blauwgraslanden te beschermen en weer de ruimte te geven.
– Jeneverbessen planten zich niet gemakkelijk voort. Op plekken waar ze kiemen, komen rasters om ze te beschermen tegen vraat van bijvoorbeeld reeën.
– Grenzend aan het bestaande heidelandschap wordt circa vier hectare nieuwe heischraal grasland ontwikkeld.
– Ook buiten het Boetelerveld verdwijnen sloten en greppels, of worden ze minder diep gemaakt. Hierdoor wordt regenwater beter vastgehouden en stijgt de grondwaterstand in de winter en in het voorjaar.
– De landbouwpercelen ten zuiden van het Boetelerveld worden ‘op één oor gelegd’. Dit betekent dat ze een heel licht aflopend profiel krijgen. Hierdoor wordt het natuurgebied natter en blijft landbouw tegelijkertijd mogelijk.

Het bericht GemeenteBelangen ondermijnt ‘Boetelerveld’ met open deur-vragen verscheen eerst op Opinie in Salland.

3 Comments

    • Bedankt Gerrit. Ik had het inmiddels zelf ook al gelezen. Boetelerveld is inderdaad met name een heidegebied op kleigrond. Wat mij wel verbaast is dat er ineens zo rigoreus wordt gekapt, alsof men nu plotseling tot de ontdekking komt dat de bomen teveel vocht aan de bodem onttrekken. Maar het zal zo zijn. De houtkap op mijn foto is maar een fractie van wat er in Boeterleveld aan bomen gesneuveld is.

Geef een reactie