Cijfers Overijssel in onderzoek waterveiligheid en bewustzijn daarvan

Nederlanders maken zich geen zorgen over dijkdoorbraken maar zien dat wonen in ons land over 100 jaar onder druk komt te staan

Ruim één vijfde van de Nederlanders denkt dat het merendeel van Nederland over 100 jaar onbewoonbaar zal zijn door klimaatverandering. Een derde denkt dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee die het zeewater naar Nederland toe controleert. Dit zijn enkele conclusies van een onderzoek dat Kantar onder ruim 1.000 Nederlanders heeft uitgevoerd in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deze week wordt in grote delen van Nederland stilgestaan bij de evacuatie van het rivierengebied, die plaatsvond op 31 januari 1995. 250.000 mensen en 1 miljoen stuks vee werden verplaatst vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Dit onderzoek toont aan dat de respondenten zich, ondanks de ervaringen van 25 jaar geleden, over het algemeen weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland. Wel vinden ze maatregelen ter voorkoming van overstromingen nodig. Na de evacuaties zijn de dijken met noodmaatregelen versterkt en zorgde Ruimte voor de Rivier voor waterstandsverlaging. De komende jaren versterkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma (een samenwerking van Rijkswaterstaat en de waterschappen) minimaal 1.100 kilometer aan dijken in heel Nederland. De respondenten zijn banger voor zeespiegelstijging (40%), droogte (38%) en smeltende ijskappen (39%) dan voor stormvloeden (25%), dijkdoorbraak (25%) en overstroming vanuit zee (23%). Mensen maken zich nauwelijks zorgen over mogelijke overstromingen in hun woonomgeving: op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (hele erge zorgen) wordt gemiddeld 2,9 gescoord. “Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Nederlanders zijn klaarblijkelijk niet bezig met overstromingsrisico’s maar vinden het wel noodzakelijk om te werken aan hoogwaterbescherming. We zien dit begrip ook terug tijdens de uitvoering van onze dijkversterkingsprojecten”, stelt Erik Wagener, directeur van het HWBP. Maar liefst 93% vindt het nodig om maatregelen te nemen ter bescherming bij hoogwater. Zo’n 78% ziet dijkversterkingen als pure noodzaak om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen. Het vertrouwen in de overheid om voldoende maatregelen te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen is groot: 81% beaamt dit. Over hoe Nederland er over 100 jaar uitziet, zijn de respondenten minder positief. De kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan niet meer in het Nederland wonen zoals we dat nu kennen, stelt 43% van de Nederlanders. 22% denkt dat het merendeel van ons land dan onder water ligt. Ruim een vijfde van de respondenten verwacht dat grote delen van Nederland dan onbewoonbaar zijn en dat we alleen nog op grote terpen wonen. 32% denkt dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee die het zeewater naar Nederland toe controleert.

Partners Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het onderzoek is onderdeel van de campagne #hohohoogwater van waterschappen Aa en Maas, Rivierenland, Limburg, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Drents en Overijsselse Delta en Stichtse Rijnlanden. Meer informatie: https://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/actueel/hohohoogwater/default.aspx

HWBP In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt, als onderdeel van het Deltaprogramma. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Voor de redactie: Neem voor vragen en interviewverzoeken contact op met Miranda Mens van het HWBP, miranda.mens@rws.nl en tel. 06 53215501.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie